برچسب: فهرست نویسی در کتابخانه

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

نمایه سازی در کتابخانه

فهرست نویسی راهی برای توصیف مواد و منابع کتابخانه ای است تا شناسایی و تعیین محل آن‌ها آسان شود.

Standard

سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی مطمئن ترین راه برای کمک به حل مشکل انتخاب اطلاعات مناسب از انبوه اطلاعات رسانه های مختلف است.

Standard

شابک به چه معناست؟

فهرست نویسی پیش از انتشار (فیپا) عبارت است از فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی کتاب پیش از انتشار و درج آن در صفحه حقوقی یا صفحه شناسنامه همان کتاب.

Standard

فیپا یا فهرست نویسی پیش از انتشار

فهرست نویسی پیش از انتشار (فیپا) عبارت است از فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی کتاب پیش از انتشار و درج آن در صفحه حقوقی یا صفحه شناسنامه همان کتاب.

Standard

فهرست نویسی در کتابخانه

فهرست نویسی راهی برای توصیف مواد و منابع کتابخانه ای است تا شناسایی و تعیین محل آن‌ها آسان شود.