برچسب: رده بندی کنگره

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

رده بندی کتابخانه کنگره

رده بندی کتابخانه کنگره در آغاز برای مجموعه کتابخانه کنگره طراحی شده بود، ولی توسط اغلب کتابخانه های بزرگ دانشگاهی و پژوهشی و همچنین بعضی از کتابخانه های عمومی بزرگ به کار گرفته شد.